Різке збільшення потреб людини в мікронутрієнтах, завдяки дії несприятливих техногенних і екологічних чинників, встановлено численними дослідженнями науковців. Суттєва роль у профілактиці недостатньої забезпеченості населення мікронутрієнтами традиційно відводиться збагаченню харчових продуктів — в першу чергу цінними біологічно активними речовинами. В числі цих сполук особливу увагу приділяють мінеральним речовинам та антиоксидантам, які запобігають перекисному окисненню ліпідів і накопиченню вільних радикалів.

В даний час перспективним напрямом підвищення харчової і біологічної цінності виробів та надання їм функціонального призначення є використання харчових збагачувачів, що вирізняються підвищеним вмістом мінеральних речовин, незамінних амінокислот тощо.

​Про необхідність і корисність нутрієнтів можна говорити нескінченно, але краще випробувати. Саме цим і займаються викладачі кафедри.

Знання та дослідження хімічного складу і встановлення структур одержаних функціональних добавок з використанням сучасних методів досліджень (метод високоефективної рідинної хроматографії, спектрофотометричний метод, метод скануючої електронної мікроскопії (СЕМ), дозволяють забезпечити населення України високоякісними харчовими продуктами. Тому актуальною є робота наукової групи, яка полягає в розробленні нових мікроелементних композицій і технологій харчових продуктів, а також удосконаленні методик по технології збагачення варених ковбасних виробів мікронутрієнтами.

аразі за результатами досліджень сполук здатних до молекулярної інкапсуляції здійснюються клінічні випробування біологічно активних добавок функціонального призначення для подальшого збагачення ними харчових продуктів та впровадження у технологічні процеси виробництв.

Внесення таких сполук дозволяє розширити асортимент харчової продукції, забезпечує надходження мікронутрієнтів з продуктами масового споживання.

Розробка і випуск нових продуктів харчування, збагачених біологічно активними речовинами неможливий без організації системи контролю якості. Тому іншим суміжним напрямком роботи цієї наукової групи є визначення автентичності харчових продуктів.

Дослідження цього питання є надзвичайно важливим, адже при порушенні технології виробництва харчових продуктів неможливо отримати продукцію високої якості, навіть якщо використана якісна сировина.  Якість харчових продуктів повинна відповідати вимогам стандартів. Якість будь-якого харчового продукту визнається за характерними для нього властивостями, показниками якості.

Виходячи з цього, стратегія наукових досліджень полягає в пошуку маркерів для виявлення відновленого молока («молока» виготовленого із сухих сумішей); проведення якісної оцінки різних видів молока за результатами традиційних фізико-хімічних досліджень з використанням хемометричних методів обробки даних та валідації методик аналізу. Ключовий акцент дослідження полягає у розробці методик (тест-систем) по виявленню фальсифікації молока.

За результатами виконаних на кафедрі досліджень опубліковано наукові статті у фахових виданнях, одержано патенти на корисну модель та результати досліджень обговорюються на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях.

Наукові дослідження проводяться у співпраці з Інститутом ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України, Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом сорбції проблем ендоекології НАН України.