​Відповідно до плану роботи кафедри держбюджетна науково-дослідна робота проводиться з приоритетних напрямів як в галузі аналітичної хімії, так і НУХТ.

Протягом багатьох років на кафедрі аналітичної хімії, а нині харчової хімії, проводиться науково-дослідна робота за темою «Розробка і вдосконалення методів аналізу об’єктів харчової та хімічної технологій, біотехнології та довкілля». Номер державної реєстрації № 0114 U 003734. Вона координується Науковою Радою НАН України з проблеми «Аналітична хімія».

Керівником НДР є доктор хімічних наук, професор Костенко Є.Є.. В роботі бере участь доцент, кандидат технічних наук Бутенко О. М.

В рамках цієї тематики проводяться дослідження з комплексоутворення іонів металів з S-, N-, P-вмісними органічними реагентами в розчині та у фазі полімерних сорбентів для створення нових схем аналізу продукції харчових, біотехнологічних і хімічних виробниицтв та об’єктів довкілля.

З цієї теми опубліковано біля 300 статей у фахових виданнях, що реферуються в наукометричних базах.

У 2012 році Костенко Є.Є. захищена докторська дисертація на тему «Полімерні іоніти з іммобілізованими барвниками у гібридних спектрофотометричних методах аналізу». Дисертація присвячена створенню нового напрямку в аналізі харчових продуктів — застосування фотометричних реагентів, іммобілізованих на полімерних іонообмінниках, для визначення мікрокількостей металів шляхом одержання прозорого твердофазного концентрату (рис. зліва).

Розроблено комплекс методик визначення мікрокількостей 9 металів у харчових продуктах, що відрізняються простотою виконання, низькими межами визначення, екологічною безпечністю та придатністю для масового контролю якості харчових продуктів (рис. справа).

На основі результатів систематичного дослідження взаємодії іонів металів і органічних кислот з азобарвниками, сульфофталеїновими, триарилметановими, родаміновими і поліметиновими барвниками, іммобілізованими на полімерних іонообмінниках АВ-17x8 та КУ-2x8, обрано найбільш перспективні гетерофазні реагенти для концентрування і твердофазного спектрофотометричного визначення мікрокількостей іонів Cu (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II), Cd (II), Fe (III), Sn (IV), Zr (IV), Ti (IV) на рівні 0,1-0,5 ГДК і нижче, а також деяких органічних кислот (нікотинової, аскорбінової, амінокапронової, ацетилсаліцилової). Прозорість твердофазного концентрату дає можливість безпосередньо вимірювати поглинання і усунути стадію вилучення аналіту з концентрату чи дослідження спектрів відбиття, як при використанні інших сорбентів. При цьому досягаються високі коефіцієнти розподілу (1∙105 дм3/г) і концентрування (близько 30).

Окреслені перспективи застосування нових твердофазних барвників і напрямки подальших досліджень.