< Две колонки

Омельченко Христина Володимирівна

старший викладач кафедри харчової хімії

Освіта та практичний досвід: У 2013 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Хімія», отримала диплом магістра. У тому ж році вступила до аспірантури Національного університету харчових технологій. Готує до захисту дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук.

З 2013 року працювала асистентом на кафедрі загальної та неорганічної хімії, у 2016 році переведена на посаду старшого викладача.

Перелік основних наукових праць: Загальна кількість праць понад 20, в тому числі 15 статей, з яких 4 у наукових фахових виданнях з переліку ДАК України, 5 – фахових виданнях з міжнародним індексом цитування (Index Copernicus), співавтор словника «General, inorganic, organic and food chemistry: glossary», 1 деклараційний патент України на корисну модель, а також тези доповідей на наукових конференціях.

Викладає дисципліни:

– «Харчова хімія. Модуль 1. Неорганічні складові харчових продуктів»;

– «Загальна та неорганічна хімія»;

– «Хімія»;

– «Харчова хімія. Модуль 1. Теоретичні основи загальної хімії».

Підвищення кваліфікації: НАПНУ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Сфера наукових інтересів: Розробка методик визначення автентичності харчових продуктів та їх збагачення мікронутрієнтами.