​Одним з найважливіших напрямків сучасної органічної хімії є синтез біологічно активних сполук, що можуть бути застосовані для створення нових фармацевтичних препаратів. Оскільки більше ніж 60% відомих фармацевтичних засобів є гетероциклічними сполуками, пошук нових потенційно біологічно активних систем на основі нітрогено- та оксигеновмісних гетероціклів є актуальним як з теоретичної, так і з практичної точки зору. В рамках загальної теми викладачами кафедри проводяться наукові дослідження за напрямками:

  1. Застосування мультикомпонентних реакцій в синтезі дигідропіпимідинів;
  2. Синтез стійких конденсованих систем, що містять декілька гетероатомів;
  3. Дослідження можливих підходів до синтезу сполук з оксадіазольним кільцем та їх фунціоналізація.
  4. Синтез та дослідження властивостей нових сполук ізохінолінового ряду;
  5. Одержання та вивчення сполук з індолохіноксаліновими та тіазолопіримідиновими системами.

​Науковим «продуктом» є статті у провідних міжнародних та українських виданнях, патенти, виступи на конференціях. Нові типи реакцій, що досліджуються на кафедрі харчової хімії – один з прикладів урізноманітнення лабораторних робіт, їх зв’язку з сучасними науковими досягненнями в галузі гетероциклічних сполук, що дозволяє розвинути у студентів нові навички та залучити їх до наукових досліджень.