Зі створенням кафедри харчової хімії під керівництвом проф. Мірошникова О.М. та ст. викл. Муратова О.С. започатковано науковий напрямок “Фізико-хімічні основи одержання, функціональності та структури багатокомпонентних металевих систем”, який розвивається у співробітництві з кафедрами Технології та обладнання ливарного виробництва Донбаської державної машинобудівної академії та фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Першочергову уваги наукова група зосередила на дослідженні структури розплаву міді. Це обумовлено не лише широким застосуванням цього металу у електротехніці, а й широким його використанням у виробництві міцних термостійких сплавів разом з титаном та нікелем. Оскільки більшість промислово важливих сплавів отримується шляхом лиття, тобто охолодженням рідкого металу у готовій формі, дослідження рідкого стану міді є ключем до розуміння факторів, що впливають на структуру, властивості і, як наслідок, якість готової продукції. Крім того, подальше дослідження вкаже на вплив різних легуючих елементів на цю структуру і, надалі, дозволить передбачати отримання нових металевих матеріалів з унікальними властивостями.

Наразі на кафедрі харчової хімії проведено комп'ютерне моделювання структури рідкої міді при температурі 1120 0С за допомогою методу молекулярної динаміки з використанням двох літературних потенціалів Modified embedded atom method (МЕАМ). Комп'ютерні розрахунки проведені у програмі LAMMPS. Отримані (див. рисунок) модельні результати (лінія) добре узгоджуються з експериментальними даними (точки), які були отримані на кафедрі фізичної хімії КНУ ім. Тараса Шевченка. Цей графік показує функціональну залежність структурного фактора S(Q) дослідженої системи від так званого вектору дифракції Q (величина, що розраховується у теорії розсіювання рентгенівських променів). Вигляд структурного фактору цілком залежить від складу та типу впорядкування у хімічній системі, тобто від міжатомних відстаней. Все це, у поєднанні з сучасними методами моделювання та комп'ютерної обробки даних, дозволяє отримати безпосередню інформацію про розташування атомів у просторі та структуру всереді цієї системи.
Таким чином, використані потенціали є коректними для опису структури та властивостей рідкої міді, і тому можуть слугувати основою для подальшого вивчення металевих систем на її основі.