На кафедрі харчової хімії 26 березня 2018 р. відбувся розширений науковий семінар, на якому була заслухана доповідь про закінчену дисертаційну роботу Жадана Сергія Олександровича на тему "Біотехнологія утилізації відходів птахівництва з одержанням біогазу" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковим керівником дисертанта є професор кафедри харчової хімії, к.т.н. Салюк Анатолій Іванович.
На цьому семінарі крім викладачів кафедри харчової хімії були присутні фахівці за профілем дисертації – Маринченко Віктор Опанасович, д.т.н., проф. кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства НУХТ, чл.-кор. УАТН, член спеціалізованої вченої ради Д. 26.058.03 за спеціальностю 03.00.20 – біотехнологія; Дичко Аліна Олегівна, д.т.н. за спеціальностю 21.06.01 – екологічна безпека, к.т.н. за спеціальностю 03.00.20 – біотехнологія, проф. кафедри інженерної екології Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»; Циганков Сергій Петрович, д.т.н. за спеціальностю 03.00.20 – біотехнологія, заст. директора з наукової роботи ДУ «Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України», зав. відділом біотехнології поновлюваної сировини та альтернативних палив; Лопатько Костянтин Георгійович, д.т.н. за спеціальностю 03.00.20 – біотехнологія, проф., зав. кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем НУБІП. Також на семінарі були присутні викладачі кафедри екології та збалансованого природокористування – проф., д.б.н. Ігор Леонідович Якименко, кандидати технічних наук Андрій Валерійович Котинський, Оксана Василівна Ничик і Оксана Мирославівна Салавор, викладачі кафедри біотехнології і мікробіології – кандидати технічних наук Вікторія Олегівна Красінько, Юрій Миколайович Пенчук і Віктор Петрович Стабніков.
В своїй доповіді Жадан С.О. висвітлив результати досліджень, спрямованих на розробку технології анаеробної переробки курячого посліду, що дозволяє зменшити інгібування метаногенезу при високих концентраціях сухих речовин.
Актуальність теми, її практична цінність та шляхи вирішення поставлених завдань обговорювалися присутніми на семінарі фахівцями: Циганковим С.П., Лопатьком К.Г., Голубом Г.А., Дичко А.О., Якименком І.Л. Багато слушних зауважень та пропозицій висловили рецензенти дисертаційної роботи Маринченко В.О., Красінько В.О. та Пенчук Ю.М.
На підставі заслуханої доповіді Жадана С.О. і висловлених думок і зауважень з боку фахівців щодо представлених результатів, учасники семінару одностайно визнали дисертаційну роботу такою, що відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів» і висловили рекомендацію представити її на розгляд у Спеціалізованій Вченій раді.
Бажаємо Сергію Жадану успішного захисту та подальших звершень!